Verkiezingsprogramma ChristenUnie Best

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Best 2018-2022

Download hier ons nieuwe verkiezingsprogramma ChristenUnie Best 2018-2022 (PDF)

Binnenkort wordt hier ook de tekst op de site geplaatst zodat u het niet hoeft te downloaden.

Inleiding

ChristenUnie, partij in de samenleving

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het daarin om meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen.
We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Geef geloof een stem

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. Het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur maakt het mogelijk om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Onze lokale standpunten zijn gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Dat biedt stabiliteit. Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. Daarin gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Best.

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten.

Bij dat alles weten wij ons geïnspireerd door de Bijbelse notie: “Zet je in voor de bloei van je dorp, want de bloei van je dorp is ook jouw bloei!”

Van christenen voor alle mensen

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Best. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Een samenleving met toekomst

In Best gaat er veel goed. De werkgelegenheid is toegenomen, vrijwilligers zijn overal actief en onze openbare verblijfsruimten worden voortdurend verfraaid. Tegelijk zijn er aandachtspunten. De integratie van nu nog naast elkaar levende bevolkingsgroepen dient waar mogelijk te worden bevorderd.

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. Aanhoudende migratie van vluchtelingen plaatst ons voor grote uitdagingen. Hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit. De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een dorp waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Best dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

Dit vat de ChristenUnie samen in haar kernboodschap:

  • DAADKRACHTIG BESTUUR GERICHT OP DE TOEKOMST

  • EEN TOEKOMST VOOR IEDEREEN ; EEN SAMENLEVING VOOR JONG EN OUD

  • DENKEN IN DUURZAAMHEID; ZORGVULDIG OMGAAN MET DE SCHEPPING