Bezuinigingen

Standpunten ChristenUnie Best

Bezuinigingen

De gemeenten worden geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket, anderzijds met ingrijpende bezuinigingsoperaties. Verschillende maatregelen leggen samen een grote druk op het financieel beleid. Meer dan ooit moeten college en raadsleden zich er van bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele Bestse samenleving. Alle burgers betalen mee. Hetzij via afdracht van de Rijksoverheid, hetzij via de OZB.

De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen:
De posten die rechtstreeks te maken hebben met het helpen van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven. Als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het verlagen van het budget op zijn plaats.
Het is voor de ChristenUnie vanzelfsprekend dat bespaard kan worden op projecten die voor de samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de gemeente geen primaire verantwoordelijkheid heeft.

Wat wij zoveel mogelijk willen beperken:

 • De subsidiëring van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd.
 • Het langdurig financieel steunen van noodlijdende sport- en andere verenigingen.
 • Het inhuren van externe adviesbureaus, projectmanagers e.d. Bij alle projecten moet kritisch bekeken worden of en hoe zij kunnen worden versoberd.
 • Wij streven er naar om de OZB alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen

Het goede voorbeeld geven

 • De gemeente als ambtelijke organisatie blijft werken aan een efficiënte organisatie.
 • De eigen gemeentelijke organisatie wordt doorgelicht op energiezuinigheid.
 • Bij bestaande gemeentelijke gebouwen streeft de gemeente naar een minimale energiebesparing van 2% per jaar en inkoop van duurzame energie.
 • Bij de leveringscontracten met energiebedrijven wordt gestreefd naar 100% duurzame energie.
 • In de komende raadsperiode wordt gestreefd naar 100% duurzaam inkoopbeleid en zijn bij offerteaanvragen duurzaamheidcriteria opgenomen.
 • Er zijn steeds meer en betere elektrische auto’s. De gemeente geeft het goede voorbeeld door ook zelf gebruik te maken van elektrische auto’s en het plaatsen van laadpalen op- of aan de openbare weg.
 • Bij verlichting in de openbare ruimte worden moderne technieken toegepast (o.a. LEDverlichting).Door het gebruik van deze LED-verlichting kan er 30 tot 40% energie bespaard worden.
 • De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner gemeentelijk wagenpark (toepassen van roetfilters en/of gebruik van alternatieve brandstoffen).